GOTCHA!

来自神奇宝贝百科
跳到导航 跳到搜索
GOTCHA

GOTCHA!是寶可夢與BUMP OF CHICKEN樂團合作打造的特別宣傳動畫,於2020年9月29日的《劍/盾 擴充票》最新資訊首播,隨後單獨於日方官方YouTube頻道公開。

歌曲為相思樹,包含九個語言字幕。

摘要

登場角色

原创角色

主角

主角 M 婴儿 GOTCHA.png 主角 F 婴儿 GOTCHA.png 主角 M 幼儿园小朋友 GOTCHA.png 主角 F 幼儿园小朋友 GOTCHA.png 主角 M 补习班学生 GOTCHA.png 主角 F 补习班学生 GOTCHA.png 主角 M 中学生 GOTCHA.png 主角 F 中学生 GOTCHA.png 主角 M 皮卡丘 GOTCHA 1.png 主角 F 伊布 GOTCHA 1.png 主角 M 皮卡丘 GOTCHA 2.png 主角 F 伊布 GOTCHA 2.png 主角 M GOTCHA 1.png 主角 F GOTCHA 1.png 主角 M GOTCHA 2.png 主角 F GOTCHA 2.png 主角 M 伊布 GOTCHA 1.png主角 F 皮卡丘 GOTCHA 1.png 主角 M 伊布 GOTCHA 2.png主角 F 皮卡丘 GOTCHA 2.png 主角 M 伊布 GOTCHA 3.png主角 F 皮卡丘 GOTCHA 3.png 主角 M 皮卡丘 GOTCHA 3.png 主角 F 伊布 GOTCHA 3.png 主角 GOTCHA 1.png主角 GOTCHA 2.png

其他角色

妈妈 GOTCHA.png

第八世代之前的道馆馆主四天王队长岛屿之王和岛屿女王

以下按出现顺序排序:

水屬性

小霞 亚当 吉宪 寇恩 西子伊 水莲 GOTCHA 1.png 小霞 亚当 吉宪 寇恩 西子伊 水莲 GOTCHA 2.png

电屬性

马志士 铁旋 电次 小菊儿 希特隆 马玛内 GOTCHA 1.png 马志士 铁旋 电次 小菊儿 希特隆 马玛内 GOTCHA 2.png

地面屬性

菊野 菊老大 哈普乌 GOTCHA 1.png 菊野 菊老大 哈普乌 GOTCHA 2.png

冰屬性

科拿 柳伯 波妮 小菘 哈奇库 得抚 GOTCHA 1.png 科拿 柳伯 波妮 小菘 哈奇库 得抚 GOTCHA 2.png

火屬性

夏伯 亚莎 大叶 伯特 帕琦拉 卡奇 GOTCHA 1.png 夏伯 亚莎 大叶 伯特 帕琦拉 卡奇 GOTCHA 2.png

岩石屬性

小刚 杜娟 瓢太 查克洛 丽姿 GOTCHA 1.png 小刚 杜娟 瓢太 查克洛 丽姿 GOTCHA 2.png

草屬性

莉佳 菜种 天桐 福爷 玛奥 GOTCHA 1.png 莉佳 菜种 天桐 福爷 玛奥 GOTCHA 2.png


毒屬性

阿桔 阿杏 霍米加 GOTCHA.png

超能力屬性

娜姿 一树 小枫 小南 悟松 嘉德丽雅 葛吉花 GOTCHA.png

幽灵屬性&恶屬性

菊子 松叶 芙蓉 梅丽莎 婉龙 阿塞萝拉 梨花 花月 越橘 默丹 GOTCHA 1.png 菊子 松叶 芙蓉 梅丽莎 婉龙 阿塞萝拉 梨花 花月 越橘 默丹 GOTCHA 2.png

虫屬性

阿笔 阿柳 亚堤 紫罗兰 GOTCHA 1.png 阿笔 阿柳 亚堤 紫罗兰 GOTCHA 2.png

妖精屬性

玛绣 茉莉 GOTCHA 1.png 玛绣 茉莉 GOTCHA 2.png

龙屬性

小椿 源治 夏卡 朵拉塞娜 GOTCHA.png

钢屬性

阿蜜 东瓜 雁铠 马睿因 GOTCHA.png

一般屬性

小茜 千里 芦荟 伊利马 GOTCHA 1.png 小茜 千里 芦荟 伊利马 GOTCHA 2.png

格斗屬性

希巴 阿四 藤树 阿李 连武 哈拉 GOTCHA 1.png 希巴 阿四 藤树 阿李 连武 哈拉 GOTCHA 2.png 可尔妮 GOTCHA.png

飞行屬性

阿速 GOTCHA.png 娜琪 卡希丽 GOTCHA.png 风露 GOTCHA.png

传说的宝可梦

反派组织头目

反派组织头目 GOTCHA.png

历代主角

赤红 GOTCHA 1.png 赤红 GOTCHA 2.png 赤红 喷火龙 拉普拉斯 GOTCHA.png 赤红 水箭龟 GOTCHA.png
阿响 GOTCHA 1.png 阿响 GOTCHA 2.png 阿响 班基拉斯 GOTCHA.png 阿响 电龙 GOTCHA.png
斗子 琴音 GOTCHA.png 琴音 GOTCHA 1.png 琴音 GOTCHA 2.png 琴音 GOTCHA 3.png
小悠 GOTCHA 1.png 小悠 GOTCHA 2.png 小悠 GOTCHA 3.png
小遥 GOTCHA 1.png 小遥 GOTCHA 2.png 小遥 GOTCHA 3.png
明辉 GOTCHA 1.png 明辉 GOTCHA 2.png 明辉 阿驯 GOTCHA.png
小光 GOTCHA.png
斗子 琴音 GOTCHA.png 斗子 GOTCHA 1.png 斗子 GOTCHA 2.png 斗子 黑连 白露 BW GOTCHA.png
小光 GOTCHA.png 斗也 GOTCHA.png
共平 莎莉娜 GOTCHA.png 共平 黑连 白露 B2W2 GOTCHA.png
鸣依 GOTCHA 1.png 鸣依 GOTCHA 4.png 鸣依 GOTCHA 2.png 鸣依 修 GOTCHA 2.png 鸣依 修 GOTCHA 3.png
卡鲁穆 GOTCHA 1.png 卡鲁穆 GOTCHA 2.png
共平 莎莉娜 GOTCHA.png 莎莉娜 GOTCHA.png
小陽 GOTCHA 1.png 小陽 GOTCHA 2.png
美月 GOTCHA.png 美月 莉莉艾 GOTCHA.png 美月 莉莉艾 小星云 GOTCHA.png

劲敌、伙伴和其他角色

青绿 GOTCHA 1.png 青绿 GOTCHA 3.png 青绿 GOTCHA 2.png 青绿 GOTCHA 4.png 青绿 同行宝可梦 GOTCHA.png
小银 GOTCHA 1.png 小银 GOTCHA 2.png 小银 GOTCHA 3.png
满充 GOTCHA.png
阿驯 GOTCHA 1.png 阿驯 GOTCHA 3.png 阿驯 GOTCHA 2.png
斗子 黑连 白露 BW GOTCHA.png 共平 黑连 白露 B2W2 GOTCHA.png
N GOTCHA.png N 莱希拉姆 GOTCHA.png
鸣依 修 GOTCHA 1.png 鸣依 修 GOTCHA 2.png 鸣依 修 GOTCHA 3.png
提耶鲁诺 多罗巴 莎娜 GOTCHA 1.png 提耶鲁诺 多罗巴 莎娜 GOTCHA 2.png 提耶鲁诺 多罗巴 莎娜 GOTCHA 3.png
哈乌 GOTCHA.png
格拉吉欧 GOTCHA 1.png 格拉吉欧 GOTCHA 3.png 格拉吉欧 GOTCHA 2.png
莉莉艾 GOTCHA 1.png 莉莉艾 GOTCHA 3.png 莉莉艾 GOTCHA 2.png 美月 莉莉艾 GOTCHA.png 美月 莉莉艾 小星云 GOTCHA.png

冠军

阿渡 GOTCHA 1.png 阿渡 GOTCHA 2.png 阿渡 快龙 GOTCHA.png
大吾 GOTCHA 1.png 大吾 GOTCHA 2.png 大吾 超级巨金怪 GOTCHA.png
米可利 GOTCHA 1.png 米可利 GOTCHA 2.png 米可利 美纳斯 GOTCHA.png
竹兰 GOTCHA 1.png 竹兰 GOTCHA 2.png 竹兰 烈咬陆鲨 GOTCHA.png
艾莉丝 手 GOTCHA.png 艾莉丝 袖口 GOTCHA.png 阿戴克 艾莉丝 击掌 GOTCHA.png
卡露妮 GOTCHA 1.png 卡露妮 GOTCHA 2.png

第八世代的道馆馆主

亚洛 GOTCHA 1.png 亚洛 GOTCHA 2.png 亚洛 GOTCHA 3.png
露璃娜 GOTCHA 1.png 露璃娜 GOTCHA 2.png 露璃娜 GOTCHA 3.png
卡芜 GOTCHA 1.png 卡芜 GOTCHA 2.png 卡芜 GOTCHA 3.png
彩豆 欧尼奥 GOTCHA 1.png 彩豆 欧尼奥 GOTCHA 2.png 彩豆 欧尼奥 GOTCHA 3.png 欧尼奥 GOTCHA.png
波普菈 GOTCHA 1.png 波普菈 GOTCHA 2.png
玛瓜 美蓉 GOTCHA 1.png 玛瓜 美蓉 GOTCHA 2.png
聂梓 GOTCHA 1.png 聂梓 GOTCHA 2.png
奇巴纳 GOTCHA 1.png 奇巴纳 GOTCHA 2.png 奇巴纳 手机洛托姆 GOTCHA.png 奇巴纳 GOTCHA 3.png

第八世代的主角、劲敌、冠军和其他角色

小胜 GOTCHA.png 小优 GOTCHA.png
赫普 GOTCHA 1.png 赫普 GOTCHA 2.png 赫普 GOTCHA 3.png赫普 同行宝可梦 GOTCHA.png
玛俐 GOTCHA 1.png 玛俐 GOTCHA 2.png 玛俐 GOTCHA 3.png 玛俐 GOTCHA 5.png 玛俐 莫鲁贝可 GOTCHA.png呐喊队 GOTCHA.png
彼特 GOTCHA.png 洛兹 GOTCHA.png 奥利薇 GOTCHA.png
丹帝 GOTCHA 1.png 丹帝 GOTCHA 2.png丹帝 GOTCHA 3.png 丹帝 GOTCHA 4.png丹帝 同行宝可梦 GOTCHA.png

宝可梦博士

宝可梦博士 GOTCHA 1.png 宝可梦博士 GOTCHA 2.png

最初的伙伴

最初的伙伴 GOTCHA.png 最初的伙伴 伽勒尔 GOTCHA.png

对战设施

地下铁总管 对战女城主 GOTCHA 1.png 地下铁总管 对战女城主 GOTCHA 2.png

工作人員

总导演・分鏡・导演
 • 松本理恵
角色設計・作畫導演・原畫
 • 林祐己
動畫製作
色彩設計
 • 秋元由紀
動畫導演
 • 亀山郁李
攝影導演
 • 池上真崇
3DCG導演
 • 安東容太
剪辑
 • 西村英一(タバック)
原畫
 • 杉浦幸次
 • 飯田遥
 • 中村豊
 • 平田有加
 • 加藤美穂
 • 木曽勇太
 • 佐藤由貴
 • 長谷川早紀
 • わしお
 • おだし
 • 村田理
 • 安田周平
 • 甲斐泰之
 • 杉田柊
動畫
 • ボンズ作画部
 • 新井芽衣
 • 高田実沙
 • 田村銀河
 • Chihiro Kitamura
 • Mayu Sakaguchi
 • Sayaka Harako
 • 宍戸俊介
 • 尾崎晴美
 • スタジオ雲雀
 • ギークトイズ
 • バイブリーアニメーションスタジオ
 • スタジオ キャンディーボックス
 • ワンオーダー
 • MSJ武蔵野制作所
上色
 • ウイッシュ
 • 奥井恵美子
 • 伊藤敦子
 • 梅村利恵子
 • 天本洋介
 • 泉貴明
 • 周藤宏太
 • 水澤紘介
 • 今本滉紀
 • 大滝あや
 • 山﨑紗良
上色管理
 • 石川直樹
3DCG
 • 小栗裕樹
 • 鄭多𤨒
 • 町田弘樹
系統設計
 • 猿渡真太郎
後期製作
 • Sony PCL
背景
 • 嶋田昭夫(スタジオパブロ)
插圖
 • 小川哲
海報設計
 • 田中勤郎(アークティック)
設定協力・監修協力
 • The Pokémon Company
原作擔當
 • 石原恒和
企劃協力
 • 大洞翔一
 • 舘愛美
 • 古谷翔
 • 的場昂樹
企劃・總策畫
 • 川村元気
 • 畑中雅美
總製片人
 • 岡村和佳菜
 • 大藪芳広
 • 鹿嶋愛
統籌
 • 櫛田優予

細節