Nintendo Switch版《宝可梦大集结好评上线中!【点此查看详情
  • 欢迎来到神奇宝贝百科!您可以注册一个符合用户名方针的账户来参与百科的建设!
  • 编辑百科其实很容易!如果您在百科发现了一些内容出现缺失或错误,您可以直接注册一个账号来修改它们~
  • 如果搜索不到想要的内容,您可以阅读神奇宝贝百科:浏览了解如何搜寻到想要的内容。

高速移动(招式)

来自神奇宝贝百科
(重定向自高速移动
跳到导航 跳到搜索
高速移动
こうそくいどう Agility
让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度。
 
对战
属性  LPLE 超能力 icon.png 超能力
分类  变化招式 SWSH.png 变化
PP  30 (最大 48)
威力  —
命中  —
  • 不是接触类招式
  • 不受守住影响
  • 不受魔法反射影响
  • 可以被抢夺
  • 不受鸚鵡學舌影响
  • 不受王者之证等类似道具影响
Z招式‎
Z纯晶  超能力Z
Z招式  Z高速移动
威力  表达式错误:未预料的<操作符。
Z力量效果  恢复下降的能力
专属Z招式‎
Z纯晶  [[(道具)|]]
Z招式  
威力  
专属Z招式‎
Z纯晶  [[(道具)|]]
Z招式  
威力  
极巨招式‎
极巨招式  极巨防壁
超极巨招式  超极巨天道七星
威力  —

超极巨招式  未知
威力  160
范围
对手   对手   对手
                 
自身   同伴   同伴
自身
世代与招式学习器
引入世代  第一世代
华丽大赛
分组  帅气
表演  3 ♥♥♥
妨害  0  
下一次表演时最先出场。
超级华丽大赛
分组  帅气
表演  2 ♥♥
下回合能够最先表演。
华丽现场大赛
分组  帅气
表演  3 ♥♥♥
妨害  0  
下一次表演时最先出场。

高速移动(日文︰こうそくいどう,英文︰Agility)是第一世代引入的超能力属性招式

招式附加效果

令使用者的速度提升2级。

可以学会该招式的宝可梦

通过等级提升

# 宝可梦 属性 等级
XD
[[{{{4}}}]] [[{{{5}}}]] [[{{{6}}}]] [[{{{FRLG}}}]] [[{{{7}}}]] [[{{{HGSS}}}]] [[{{{8}}}]] [[{{{9}}}]] [[{{{ORAS}}}]] [[{{{11}}}]]
R G B Y G S C R S E FR LG D P Pt HG SS B W B2 W2 X Y ΩR αS S M US UM LP LE SW SH
015 大针蜂
35 40 40 31 31 31 38 25
016 波波
一般 飞行 36 37 39 29 29 29 29 23
017 比比鸟
一般 飞行 40 43 43 32 32 32 32 31
018 大比鸟
一般 飞行 44 46 48 32 32 32 32 31
021 烈雀
一般 飞行 36 43 43 25 25 25 25 27
022 大嘴雀
一般 飞行 43 47 47 29 29 29 27 37
025 皮卡丘
[[(属性)|]] 33 33 33 34 37 37 45 45 27 24
026 雷丘
[[(属性)|]]
026 雷丘
阿罗拉的样子
超能力
027 穿山鼠
地面 [[(属性)|]] 27
049 摩鲁蛾
050 地鼠
地面 [[(属性)|]] 12
050 地鼠
阿罗拉的样子
地面 12
051 三地鼠
地面 [[(属性)|]]
12
051 三地鼠
阿罗拉的样子
地面
12
058 卡蒂狗
[[(属性)|]] 39 42 43 39 42 30 30 30 21 20
059 风速狗
[[(属性)|]]
077 小火马
[[(属性)|]] 48 43 38 34 33 37 37 37 32 20
077 小火马
伽勒尔的样子
超能力 [[(属性)|]] 20
078 烈焰马
[[(属性)|]] 55 47 38 34 33 37 37 37 32 20
078 烈焰马
伽勒尔的样子
超能力 妖精 20
083 大葱鸭
一般 飞行 31 31 36 31 31 31 31 22 60
084 嘟嘟
一般 飞行 44 37 45 37 37 37 33 26 22
085 嘟嘟利
一般 飞行 51 47 60 41 41 41 35 26 22
099 巨钳蟹
[[(属性)|]]
107 快拳郎
格斗 [[(属性)|]] 7 7 6 6 6
6
10 28
116 墨海马
[[(属性)|]] 37 36 36 23 23 23 36 36 33 30
117 海刺龙
[[(属性)|]] 41 40 40 23 23 23 38 38 36 30
118 角金鱼
[[(属性)|]] 54 52 52 47 47 47 29 29 30 20
119 金鱼王
[[(属性)|]] 54 61 61 56 56 56 29 29 30 20
123 飞天螳螂
飞行 42 24 21 17 17 17 17 20 32
135 雷伊布
[[(属性)|]] 44 47 47 47 64 64 29 29 29 24 45
137 多边兽
一般 [[(属性)|]] 35 9 9 12 12 12 12 13 30
142 化石翼龙
岩石 飞行 8 8 17 17 17 17 28 50
144 急冻鸟
飞行 55 25 25 36 36 36 36 40 20
144 急冻鸟
伽勒尔的样子
超能力 飞行 20
145 闪电鸟
飞行 55 25 25 43 43 43 43 40 20
145 闪电鸟
伽勒尔的样子
格斗 飞行 20
146 火焰鸟
飞行 55 25 25 15 15 15 15 40 20
146 火焰鸟
伽勒尔的样子
飞行 20
147 迷你龙
[[(属性)|]] 20 36 36 25 25 25 25 21 20
148 哈克龙
[[(属性)|]]
20
38 36 25 25 25 25 21 20
149 快龙
飞行
20
38 38 25 25 25 21 22 20
150 超梦
超能力 [[(属性)|]] 88
160 大力鳄
[[(属性)|]] 30 30 30
162 大尾立
一般 [[(属性)|]]
进化
165 芭瓢虫
飞行 43 43 30 30 30 29
166 安瓢虫
飞行 51 51 36 36 36 33
167 圆丝蛛
45 45 33 33 33 33
168 阿利多斯
53 53 37 37 37 37
190 长尾怪手
一般 [[(属性)|]] 46 50 29 29 29 29
203 麒麟奇
一般 超能力 20 31 14 14 14 23 23
212 巨钳螳螂
24 21 17 17 17 17
215 狃拉
41 36 24 24 20 20 20 48
226 巨翅飞鱼
飞行 32 29 19 19 32 32 32 20
227 盔甲鸟
飞行 25 16 14 12 12 12 31 31 16
230 刺龙王
40 40 23 23 23 38 38 30
233 多边兽Ⅱ
一般 [[(属性)|]] 9 9 12 12 12 12 30
237 战舞郎
格斗 [[(属性)|]] 37 37 37 37 37 37 28
252 木守宫
[[(属性)|]] 31 31 31 31 25 25
253 森林蜥蜴
[[(属性)|]] 35 35 35 35 28 28
254 蜥蜴王
[[(属性)|]] 35 35 35 35 28 28
276 傲骨燕
一般 飞行 43 43 43 43 29 29
277 大王燕
一般 飞行 49 49 49 49 33 33
278 长翅鸥
飞行 55 37 37 38 38 36 36 26
279 大嘴鸥
飞行
283 溜溜糖球
31 31 31 31 22 22
291 铁面忍者
飞行 38 38 38 38 17 17 15
311 正电拍拍
[[(属性)|]] 47 44 48 48 37 37
312 负电拍拍
[[(属性)|]] 47 44 48 48 37 37
318 利牙鱼
43 36 36 36 39 39 36
319 巨牙鲨
53 45 45 45 45 40
368 樱花鱼
[[(属性)|]] 15 10 10 10 9 9
370 爱心鱼
[[(属性)|]] 16 9 9 9 7 7
375 金属怪
超能力 56 44 44 38 38 41 41 66
376 巨金怪
超能力 66 44 44 38 38 41 41 72
386 代欧奇希斯
速度形态
超能力 [[(属性)|]] 35 73 73 73 55 55
396 姆克儿
一般 飞行 33 33 33 33
397 姆克鸟
一般 飞行 38 38 38 38
398 姆克鹰
一般 飞行 41 41 41 41
418 泳圈鼬
[[(属性)|]] 28 28 41 41 41
419 浮潜鼬
[[(属性)|]] 29 29 51 51 51
424 双尾怪手
一般 [[(属性)|]] 29 29 29 29
427 卷卷耳
一般 [[(属性)|]] 33 33 33 33 36
428 长耳兔
一般 [[(属性)|]] 33 33 33 33 36
458 小球飞鱼
飞行 19 19 32 32 32 20
461 玛狃拉
474 多边兽Z
一般 [[(属性)|]] 12 12 12 12 30
522 斑斑马
[[(属性)|]] 36 36 36
523 雷电斑马
[[(属性)|]] 42 42 42
543 百足蜈蚣
29 29 29 32
544 车轮毬
32 32 32 38
545 蜈蚣王
33 33 33 42
566 始祖小鸟
岩石 飞行 21 21 21 33
567 始祖大鸟
岩石 飞行 21 21 21 33
570 索罗亚
[[(属性)|]] 37 37 37 32
571 索罗亚克
[[(属性)|]] 39 39 39 34
587 电飞鼠
飞行 46 46 46 55
595 电电虫
37 37 37 24
596 电蜘蛛
40 40 40 24
617 敏捷虫
[[(属性)|]] 32 32 32 24
632 铁蚁
16 16 6 24
641 龙卷云
飞行 [[(属性)|]] 37 37 31 25
642 雷电云
飞行 37 37 31 25
659 掘掘兔
一般 [[(属性)|]]
660 掘地兔
一般 地面
661 小箭雀
一般 飞行 13 13 25
662 火箭雀
飞行 13 13 29
663 烈箭鹰
飞行 13 13 29
714 嗡蝠
飞行 18 18
715 音波龙
飞行 18 18
738 锹农炮虫
49 57
741 花舞鸟
飞行 46
785 卡璞・鸣鸣
妖精 53 35
795 费洛美螂
格斗 37 40
807 捷拉奥拉
[[(属性)|]] 80
813 炎兔儿
[[(属性)|]] 20
814 腾蹴小将
[[(属性)|]] 24
815 闪焰王牌
[[(属性)|]] 24
826 以欧路普
超能力 12
846 刺梭鱼
[[(属性)|]] 18
847 戽斗尖梭
[[(属性)|]] 18
877 莫鲁贝可
40
886 多龙奇
幽灵 24
887 多龙巴鲁托
幽灵 24
890 无极汰那
897 灵幽马
幽灵 [[(属性)|]] 48
898 蕾冠王
骑黑马的样子
超能力 幽灵

通过招式学习器

# 宝可梦 属性 招式学习器秘传学习器招式记录
XD
[[]] [[]] [[]] [[{{{FRLG}}}]] [[]] [[{{{HGSS}}}]] [[]] [[]] [[{{{ORAS}}}]] TR12
R G B Y G S C R S E FR LG D P Pt HG SS B W B2 W2 X Y ΩR αS S M US UM LP LE SW SH
025 皮卡丘
[[(属性)|]]
026 雷丘
[[(属性)|]]
026 雷丘
阿罗拉的样子
超能力
027 穿山鼠
地面 [[(属性)|]]
028 穿山王
地面 [[(属性)|]]
028 穿山王
阿罗拉的样子
037 六尾
[[(属性)|]]
037 六尾
阿罗拉的样子
[[(属性)|]]
038 九尾
[[(属性)|]]
038 九尾
阿罗拉的样子
妖精
041 超音蝠
飞行
042 大嘴蝠
飞行
050 地鼠
地面 [[(属性)|]]
050 地鼠
阿罗拉的样子
地面
051 三地鼠
地面 [[(属性)|]]
051 三地鼠
阿罗拉的样子
地面
058 卡蒂狗
[[(属性)|]]
059 风速狗
[[(属性)|]]
077 小火马
[[(属性)|]]
077 小火马
伽勒尔的样子
超能力 [[(属性)|]]
078 烈焰马
[[(属性)|]]
078 烈焰马
伽勒尔的样子
超能力 妖精
083 大葱鸭
一般 飞行
098 大钳蟹
[[(属性)|]]
099 巨钳蟹
[[(属性)|]]
107 快拳郎
格斗 [[(属性)|]]
116 墨海马
[[(属性)|]]
117 海刺龙
[[(属性)|]]
118 角金鱼
[[(属性)|]]
119 金鱼王
[[(属性)|]]
121 宝石海星
超能力
123 飞天螳螂
飞行
135 雷伊布
[[(属性)|]]
137 多边兽
一般 [[(属性)|]]
142 化石翼龙
岩石 飞行
144 急冻鸟
飞行
144 急冻鸟
伽勒尔的样子
超能力 飞行
145 闪电鸟
飞行
145 闪电鸟
伽勒尔的样子
格斗 飞行
146 火焰鸟
飞行
146 火焰鸟
伽勒尔的样子
飞行
147 迷你龙
[[(属性)|]]
148 哈克龙
[[(属性)|]]
149 快龙
飞行
150 超梦
超能力 [[(属性)|]]
151 梦幻
超能力 [[(属性)|]]
163 咕咕
一般 飞行
164 猫头夜鹰
一般 飞行
169 叉字蝠
飞行
170 灯笼鱼
171 电灯怪
206 土龙弟弟
一般 [[(属性)|]]
212 巨钳螳螂
215 狃拉
225 信使鸟
飞行
226 巨翅飞鱼
飞行
227 盔甲鸟
飞行
230 刺龙王
233 多边兽Ⅱ
一般 [[(属性)|]]
237 战舞郎
格斗 [[(属性)|]]
243 雷公
[[(属性)|]]
244 炎帝
[[(属性)|]]
245 水君
[[(属性)|]]
252 木守宫
[[(属性)|]]
253 森林蜥蜴
[[(属性)|]]
254 蜥蜴王
[[(属性)|]]
255 火稚鸡
[[(属性)|]]
256 力壮鸡
格斗
257 火焰鸡
格斗
278 长翅鸥
飞行
279 大嘴鸥
飞行
291 铁面忍者
飞行
292 脱壳忍者
幽灵
309 落雷兽
[[(属性)|]]
310 雷电兽
[[(属性)|]]
318 利牙鱼
319 巨牙鲨
333 青绵鸟
一般 飞行
334 七夕青鸟
飞行
375 金属怪
超能力
376 巨金怪
超能力
380 拉帝亚斯
超能力
381 拉帝欧斯
超能力
405 伦琴猫
[[(属性)|]]
427 卷卷耳
一般 [[(属性)|]]
428 长耳兔
一般 [[(属性)|]]
447 利欧路
格斗 [[(属性)|]]
448 路卡利欧
格斗
451 钳尾蝎
452 龙王蝎
458 小球飞鱼
飞行
461 玛狃拉
474 多边兽Z
一般 [[(属性)|]]
519 豆豆鸽
一般 飞行
520 咕咕鸽
一般 飞行
521 高傲雉鸡
一般 飞行
543 百足蜈蚣
544 车轮球
545 蜈蚣王
550 野蛮鲈鱼
[[(属性)|]]
566 始祖小鸟
岩石 飞行
567 始祖大鸟
岩石 飞行
570 索罗亚
[[(属性)|]]
571 索罗亚克
[[(属性)|]]
587 电飞鼠
飞行
589 骑士蜗牛
595 电电虫
596 电蜘蛛
605 小灰怪
超能力 [[(属性)|]]
606 大宇怪
超能力 [[(属性)|]]
617 敏捷虫
[[(属性)|]]
619 功夫鼬
格斗 [[(属性)|]]
620 师父鼬
格斗 [[(属性)|]]
627 毛头小鹰
一般 飞行
628 勇士雄鹰
一般 飞行
632 铁蚁
641 龙卷云
飞行 [[(属性)|]]
642 雷电云
飞行
659 掘掘兔
一般 [[(属性)|]]
660 掘地兔
一般 地面
661 小箭雀
一般 飞行
662 火箭雀
飞行
663 烈箭鹰
飞行
694 傘電蜥
一般
695 光电伞蜥
一般
701 摔角鹰人
格斗 飞行
714 嗡蝠
飞行
715 音波龙
飞行
738 锹农炮虫
745 鬃岩狼人
岩石 [[(属性)|]]
777 托戈德玛尔
785 卡璞・鸣鸣
妖精
791 索尔迦雷欧
超能力
792 露奈雅拉
超能力 幽灵
795 费洛美螂
格斗
801 玛机雅娜
妖精
802 玛夏多
格斗 幽灵
807 捷拉奥拉
[[(属性)|]]
813 炎兔儿
[[(属性)|]]
814 腾蹴小将
[[(属性)|]]
815 闪焰王牌
[[(属性)|]]
818 千面避役
[[(属性)|]]
821 稚山雀
飞行 [[(属性)|]]
822 蓝鸦
飞行 [[(属性)|]]
823 钢铠鸦
飞行
826 以欧路普
超能力
827 偷儿狐
[[(属性)|]]
828 狐大盗
[[(属性)|]]
831 毛辫羊
一般 [[(属性)|]]
832 毛毛角羊
一般 [[(属性)|]]
836 逐电犬
[[(属性)|]]
845 古月鸟
飞行
846 刺梭鱼
[[(属性)|]]
847 戽斗尖梭
[[(属性)|]]
870 列阵兵
格斗 [[(属性)|]]
875 冰砌鹅
[[(属性)|]]
877 莫鲁贝可
886 多龙奇
幽灵
887 多龙巴鲁托
幽灵
888 苍响
妖精 [[(属性)|]]
889 藏玛然特
格斗 [[(属性)|]]
890 无极汰那
894 雷吉艾勒奇
[[(属性)|]]
897 灵幽马
幽灵 [[(属性)|]]
898 蕾冠王
超能力
898 蕾冠王
骑白马的样子
超能力
898 蕾冠王
骑黑马的样子
超能力 幽灵

通过遗传

主頁面:高速移动(招式)/宝可梦

通过特殊途径

主頁面:高速移动(招式)/宝可梦

通过活动赠送

主頁面:高速移动(招式)/宝可梦

招式动画

细节

名字

語言 名字 來源
日文 こうそくいどう Kōsoku Idō
中文 任天堂 高速移動
高速移动
中文 大陸 高速移动
中文 台灣 高速移動
中文 香港 高速移動
英文 Agility
法文 Hâte
德文 Agilität
義大利文 Agilità
西班牙文 Agilidad
韓文 고속이동 Gosok Idong

参见

神奇宝贝百科招式工程.png 这个页面属于神奇宝贝百科招式工程,欢迎加入招式工程 Wikilogo.png