Nintendo Switch版《宝可梦大集结好评上线中!【点此查看详情
  • 欢迎来到神奇宝贝百科!您可以注册一个符合用户名方针的账户来参与百科的建设!
  • 编辑百科其实很容易!如果您在百科发现了一些内容出现缺失或错误,您可以直接注册一个账号来修改它们~
  • 如果搜索不到想要的内容,您可以阅读神奇宝贝百科:浏览了解如何搜寻到想要的内容。

陆上(蛋群)

来自神奇宝贝百科
跳到导航 跳到搜索
蛋群
怪兽 人型
水中1 水中3
矿物
飞行 不定形
陆上 水中2
妖精 百变怪
植物
未发现
性别不明

陆上(日文︰陸上,英文︰Field)是一种蛋群。

特征

这个蛋群的宝可梦大多原型基于哺乳动物爬行动物,以及翅膀退化的鸟类。但也有例外,例如橡实果原型是植物。

寶可夢

单一蛋群

編號 寶可夢 屬性 其它
019 小拉达 一般 [[(属性)|]]
020 拉达 一般 [[(属性)|]]
027 穿山鼠 地面 [[(属性)|]]
028 穿山王 地面 [[(属性)|]]
037 六尾 [[(属性)|]]
038 九尾 [[(属性)|]]
050 地鼠 地面 [[(属性)|]]
051 三地鼠 地面 [[(属性)|]]
052 喵喵 一般 [[(属性)|]]
053 猫老大 一般 [[(属性)|]]
056 猴怪 格斗 [[(属性)|]]
057 火爆猴 格斗 [[(属性)|]]
058 卡蒂狗 [[(属性)|]]
059 风速狗 [[(属性)|]]
077 小火马 [[(属性)|]]
078 烈焰马 [[(属性)|]]
128 肯泰罗 一般 [[(属性)|]]
133 伊布 一般 [[(属性)|]]
134 水伊布 [[(属性)|]]
135 雷伊布 [[(属性)|]]
136 火伊布 [[(属性)|]]
155 火球鼠 [[(属性)|]]
156 火岩鼠 [[(属性)|]]
157 火暴兽 [[(属性)|]]
161 尾立 一般 [[(属性)|]]
162 大尾立 一般 [[(属性)|]]
190 长尾怪手 一般 [[(属性)|]]
196 太阳伊布 超能力 [[(属性)|]]
197 月亮伊布 [[(属性)|]]
203 麒麟奇 一般 超能力
206 土龙弟弟 一般 [[(属性)|]]
215 狃拉
216 熊宝宝 一般 [[(属性)|]]
217 圈圈熊 一般 [[(属性)|]]
220 小山猪 地面
221 长毛猪 地面
228 戴鲁比
229 黑鲁加
231 小小象 地面 [[(属性)|]]
232 顿甲 地面 [[(属性)|]]
234 惊角鹿 一般 [[(属性)|]]
235 图图犬 一般 [[(属性)|]]
241 大奶罐 一般 [[(属性)|]]
255 火稚鸡 [[(属性)|]]
256 力壮鸡 格斗
257 火焰鸡 格斗
261 土狼犬 [[(属性)|]]
262 大狼犬 [[(属性)|]]
263 蛇纹熊 一般 [[(属性)|]]
264 直冲熊 一般 [[(属性)|]]
287 懒人獭 一般 [[(属性)|]]
288 过动猿 一般 [[(属性)|]]
289 请假王 一般 [[(属性)|]]
309 落雷兽 [[(属性)|]]
310 雷电兽 [[(属性)|]]
322 呆火驼 地面
323 喷火驼 地面
324 煤炭龟 [[(属性)|]]
325 跳跳猪 超能力 [[(属性)|]]
326 噗噗猪 超能力 [[(属性)|]]
335 猫鼬斩 一般 [[(属性)|]]
352 变隐龙 一般 [[(属性)|]]
359 阿勃梭鲁 [[(属性)|]]
403 小猫怪 [[(属性)|]]
404 勒克猫 [[(属性)|]]
405 伦琴猫 [[(属性)|]]
424 双尾怪手 一般 [[(属性)|]]
431 魅力喵 一般 [[(属性)|]]
432 东施喵 一般 [[(属性)|]]
434 臭鼬噗
435 坦克臭鼬
449 沙河马 地面 [[(属性)|]]
450 河马兽 地面 [[(属性)|]]
461 玛狃拉
470 叶伊布 [[(属性)|]]
471 冰伊布 [[(属性)|]]
473 象牙猪 地面
498 暖暖猪 [[(属性)|]]
499 炒炒猪 格斗
500 炎武王 格斗
501 水水獭 [[(属性)|]]
502 双刃丸 [[(属性)|]]
503 大剑鬼 [[(属性)|]]
504 探探鼠 一般 [[(属性)|]]
505 步哨鼠 一般 [[(属性)|]]
506 小约克 一般 [[(属性)|]]
507 哈约克 一般 [[(属性)|]]
508 长毛狗 一般 [[(属性)|]]
509 扒手猫 [[(属性)|]]
510 酷豹 [[(属性)|]]
511 花椰猴 [[(属性)|]]
512 花椰猿 [[(属性)|]]
513 爆香猴 [[(属性)|]]
514 爆香猿 [[(属性)|]]
515 冷水猴 [[(属性)|]]
516 冷水猿 [[(属性)|]]
517 食梦梦 超能力 [[(属性)|]]
518 梦梦蚀 超能力 [[(属性)|]]
522 斑斑马 [[(属性)|]]
523 雷电斑马 [[(属性)|]]
529 螺钉地鼠 地面 [[(属性)|]]
530 龙头地鼠 地面
551 黑眼鳄 地面
552 混混鳄 地面
553 流氓鳄 地面
554 火红不倒翁 [[(属性)|]]
555 达摩狒狒 [[(属性)|]]
570 索罗亚 [[(属性)|]]
571 索罗亚克 [[(属性)|]]
572 泡沫栗鼠 一般 [[(属性)|]]
573 奇诺栗鼠 一般 [[(属性)|]]
585 四季鹿 一般
586 萌芽鹿 一般
587 电飞鼠 飞行
613 喷嚏熊 [[(属性)|]]
614 冻原熊 [[(属性)|]]
626 爆炸头水牛 一般 [[(属性)|]]
631 熔蚁兽 [[(属性)|]]
650 哈力栗 [[(属性)|]]
651 胖胖哈力 [[(属性)|]]
652 布里卡隆 格斗
653 火狐狸 [[(属性)|]]
654 长尾火狐 [[(属性)|]]
655 妖火红狐 超能力
659 掘掘兔 一般 [[(属性)|]]
660 掘地兔 一般 地面
667 小狮狮 一般
668 火炎狮 一般
672 坐骑小羊 [[(属性)|]]
673 坐骑山羊 [[(属性)|]]
676 多丽米亚 一般 [[(属性)|]]
677 妙喵 超能力 [[(属性)|]]
678 超能妙喵 超能力 [[(属性)|]]
700 仙子伊布 妖精 [[(属性)|]]
725 火斑喵 [[(属性)|]]
726 炎热喵 [[(属性)|]]
727 炽焰咆哮虎
734 猫鼬少 一般 [[(属性)|]]
735 猫鼬探长 一般 [[(属性)|]]
744 岩狗狗 岩石 [[(属性)|]]
745 鬃岩狼人 岩石 [[(属性)|]]
749 泥驴仔 地面 [[(属性)|]]
750 重泥輓马 地面 [[(属性)|]]
759 童偶熊 一般 格斗
760 穿著熊 一般 格斗
765 智挥猩 一般 超能力
766 投掷猴 格斗 [[(属性)|]]
775 树枕尾熊 一般 [[(属性)|]]
819 贪心栗鼠 一般 [[(属性)|]]
820 藏饱栗鼠 一般 [[(属性)|]]
827 偷儿狐 [[(属性)|]]
828 狐大盗 [[(属性)|]]
831 毛辫羊 一般 [[(属性)|]]
832 毛毛角羊 一般 [[(属性)|]]
835 来电汪 [[(属性)|]]
836 逐电犬 [[(属性)|]]
862 堵拦熊 一般
863 喵头目 [[(属性)|]]

雙蛋群

編號 寶可夢 屬性 其它
023 阿柏蛇 [[(属性)|]] 龙群
024 阿柏怪 [[(属性)|]] 龙群
025 皮卡丘 [[(属性)|]] 妖精群
026 雷丘 [[(属性)|]] 妖精群
029 尼多兰 [[(属性)|]] 怪兽群
032 尼多朗 [[(属性)|]] 怪兽群
033 尼多力诺 [[(属性)|]] 怪兽群
034 尼多王 地面 怪兽群
054 可达鸭 [[(属性)|]] 水中1群
055 哥达鸭 [[(属性)|]] 水中1群
083 大葱鸭 一般 飞行 飞行群
086 小海狮 [[(属性)|]] 水中1群
087 白海狮 水中1群
111 独角犀牛 地面 岩石 怪兽群
112 钻角犀兽 地面 岩石 怪兽群
179 咩利羊 [[(属性)|]] 怪兽群
180 茸茸羊 [[(属性)|]] 怪兽群
181 电龙 [[(属性)|]] 怪兽群
194 乌波 地面 水中1群
195 沼王 地面 水中1群
209 布鲁 妖精 [[(属性)|]] 妖精群
210 布鲁皇 妖精 [[(属性)|]] 妖精群
225 信使鸟 飞行 水中1群
273 橡实果 [[(属性)|]] 植物群
274 长鼻叶 植物群
275 狡猾天狗 植物群
293 咕妞妞 一般 [[(属性)|]] 怪兽群
294 吼爆弹 一般 [[(属性)|]] 怪兽群
295 爆音怪 一般 [[(属性)|]] 怪兽群
300 向尾喵 一般 [[(属性)|]] 妖精群
301 优雅猫 一般 [[(属性)|]] 妖精群
303 大嘴娃 妖精 妖精群
320 吼吼鲸 [[(属性)|]] 水中2群
321 吼鲸王 [[(属性)|]] 水中2群
327 晃晃斑 一般 [[(属性)|]] 人型群
336 饭匙蛇 [[(属性)|]] 龙群
363 海豹球 水中1群
364 海魔狮 水中1群
365 帝牙海狮 水中1群
390 小火焰猴 [[(属性)|]] 人型群
391 猛火猴 格斗 人型群
392 烈焰猴 格斗 人型群
393 波加曼 [[(属性)|]] 水中1群
394 波皇子 [[(属性)|]] 水中1群
395 帝王拿波 水中1群
399 大牙狸 一般 [[(属性)|]] 水中1群
400 大尾狸 一般 水中1群
417 帕奇利兹 [[(属性)|]] 妖精群
418 泳圈鼬 [[(属性)|]] 水中1群
419 浮潜鼬 [[(属性)|]] 水中1群
427 卷卷耳 一般 [[(属性)|]] 人型群
428 长耳兔 一般 [[(属性)|]] 人型群
448 路卡利欧 格斗 人型群
464 超甲狂犀 地面 岩石 怪兽群
495 藤藤蛇 [[(属性)|]] 植物群
496 青藤蛇 [[(属性)|]] 植物群
497 君主蛇 [[(属性)|]] 植物群
527 滚滚蝙蝠 超能力 飞行 飞行群
528 心蝙蝠 超能力 飞行 飞行群
559 滑滑小子 格斗 龙群
560 头巾混混 格斗 龙群
619 功夫鼬 格斗 [[(属性)|]] 人型群
620 师父鼬 格斗 [[(属性)|]] 人型群
674 顽皮熊猫 格斗 [[(属性)|]] 人型群
675 流氓熊猫 格斗 人型群
702 咚咚鼠 妖精 妖精群
728 球球海狮 [[(属性)|]] 水中1群
729 花漾海狮 [[(属性)|]] 水中1群
730 西狮海壬 妖精 水中1群
777 托戈德玛尔 妖精群
810 敲音猴 [[(属性)|]] 植物群
811 啪咚猴 [[(属性)|]] 植物群
812 轰擂金刚猩 [[(属性)|]] 植物群
813 炎兔儿 [[(属性)|]] 人型群
814 腾蹴小将 [[(属性)|]] 人型群
815 闪焰王牌 [[(属性)|]] 人型群
816 泪眼蜥 [[(属性)|]] 水中1群
817 变涩蜥 [[(属性)|]] 水中1群
818 千面避役 [[(属性)|]] 水中1群
843 沙包蛇 地面 [[(属性)|]] 龙群
844 沙螺蟒 地面 [[(属性)|]] 龙群
865 葱游兵 格斗 [[(属性)|]] 飞行群
875 冰砌鹅 [[(属性)|]] 水中1群
877 莫鲁贝可 妖精群
878 铜象 [[(属性)|]] 矿物群
879 大王铜象 [[(属性)|]] 矿物群

细节

  • 这个蛋群是包含宝可梦最多的蛋群。
  • 因为包括图图犬,它可以通过写生学习几乎所有的招式,使得这个蛋群的宝可梦不需要通过连锁遗传就可以遗传到大部分招式。

名字

語言 名字 來源
日文 陸上 Rikujou
中文 台灣 陸上
英文 Field
英文 Ground
法文 Terrestre
法文 Sol
德文 Feld
德文 Boden
義大利文 Campo
義大利文 Terra
西班牙文 Campo
西班牙文 Tierra
韓文 육상 Yuksang
顯示更多 [ | ]